© 2007, Koggeschip Vakbladen B.V., Amsterdam

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam www.kunststof-magazine.nl berusten bij Koggeschip Vakbladen B.V., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Kunststof Magazine.Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Koggeschip Vakbladen B.V. en haar toeleveranciers op de inhoud van www.kunststof-magazine.nl , zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Koggeschip Vakbladen B.V. c.q. haar toeleveranciers.Gebruiker mag de inhoud van www.kunststof-magazine.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit www.kunststof-magazine.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te laten verschijnen of anderszins openbaar te maken.De verwerking van de gegevens op www.kunststof-magazine.nl en de totstandkoming van www.kunststof-magazine.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd.Koggeschip Vakbladen B.V., noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op www.kunststof-magazine.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Koggeschip Vakbladen B.V. c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.kunststof-magazine.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Koggeschip Vakbladen B.V. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.kunststof-magazine.nl voor gebruiker.